SEKRETESS OCH DIN INFORMATION

Välkommen till våra webbplatser. Din integritet och ditt förtroende är viktigt för oss. Detta sekretessmeddelande beskriver hur våra webbplatser, applikationer, inklusive mobilapplikationer, produkter, programvaror, kampanjer eller tjänster (vi kallar dessa ”Tjänster”) använder din personliga information. Det gäller om inte ett separat eller kompletterande sekretessmeddelande tillhandahålls.

VILKEN SLAGS INFORMATION SAMLAR VI IN?

Energizer samlar in en begränsad mängd information från dig direkt för vissa tjänster, till exempel om du vill delta i kampanjer. Vilken slags information vi samlar in beror på hur du interagerar med oss.

Expandera avsnitten nedan för att läsa mer.

INFORMATION SOM DU TILLHANDAHÅLLER ENERGIZER FRIVILLIGT

Om du väljer att delta i någon av våra kampanjer, kan vi samla in följande:

 • Förnamn, efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, eller annan liknande information

Om du väljer att köpa produkter eller tjänster från vår webbplats, kan vi be dig om betalningsinformation som kan inkludera:

 • Betalkortsnummer, säkerhetskod, utgångsdatum och liknande information

Om du väljer att ställa en fråga eller rapportera ett problem via vår KONTAKTA OSS-länk, kan vi samla in personlig information som:

 • Förnamn, efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer och liknande information

Om du väljer att bli en leverantör till oss, kan vi samla in följande:

 • Kontaktuppgifter, plats och produkter eller tjänster som erbjuds av ditt företag och information om prissättning, inköp och annan affärspraxis, om du ansöker om att bli en godkänd leverantör

Om du väljer att ansöka om anställning hos oss, kan vi be om följande:

 • Utbildning och akademisk examen
 • Tillämpliga licenser eller certifieringar
 • Tidigare anställningshistorik
 • Personnummer
 • Referenser
 • Annan information som du väljer att tillhandahålla

Om du godkänns för en intervju eller anställning kommer vi att samla in annan relevant information från dig utöver den information som lämnats under rekryteringsprocessen. Denna information blir en del av ditt personalregister.

INFORMATION SOM SAMLAS IN VIA WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER

Vi samlar in information om hur du interagerar med vår webbplats och andra tjänster genom att använda cookies, pixeltaggar och liknande teknik. Detta inkluderar även användningsinformation, surfhistorik och information om hur du navigerar inom våra tjänster. Vi kan också samla din enhetsinformation, innehållande IP-adress, plats, internetleverantör, enhets-ID och operativsystem.

Vi kan också samla in demografisk information, exempelvis ditt land och ditt föredragna språk, eftersom vår integritetspolicy kan se lite olika ut beroende på vilket land du bor i.

INFORMATION FRÅN TREDJE PARTER

Vi kan erhålla information via partners, återförsäljare, leverantörer och andra tredje parter, vilka vanligtvis är företagsenheter (även om vissa kan vara utbildningsverksamheter och offentliga verksamheter) och kan vara belägna på de platser där vi gör affärer.

Vi samlar till exempel in denna information för att förbättra din upplevelse på våra webbplatser. Dessa tredje parter kan delas in i följande kategorier:

 • Reklam- och marknadsföringsföretag
 • Sociala medier och partners
 • Kampanjpartners

HUR VI ANVÄNDER INFORMATION

Vi använder information som vi samlar in för lagliga ändamål, som ligger inom våra legitima intressen, liksom för efterlevnadsändamål

Expandera avsnitten nedan för att läsa mer.

FÖR ATT KOMMUNICERA

Vi kan använda kontaktuppgifter som lämnas till oss via vår kampanjwebbplats för att tillhandahålla priser eller gåvor för kampanjen. När kampanjen är över, tar vi bort informationen från våra system. Kampanjer kan innehålla ytterligare meddelanden, vilka ger mer information om användningen av din personliga information och som du kan bli ombedd att samtycka till.

Vi kan använda informationen som lämnas till oss via länken KONTAKTA OSS för att kommunicera med dig om ditt produktproblem eller för att utfärda återbetalningar.

FÖR AFFÄRSVERKSAMHET

Vi kan använda information som tillhandahålls för att utföra brotts- eller bedrägeribekämpning och förebyggande åtgärder, skydda våra lagliga rättigheter samt utföra avtalsförpliktelser.

FÖR FUNKTIONALITET OCH FÖRBÄTTRING

Vi kan använda cookies för att göra våra hemsidor effektivare och tillhandahålla analytisk information. Mer information finns i Energizers cookies-meddelande

RÄTTSLIG GRUND FÖR VÅR ANVÄNDNING (endast EES-besökare)

Om du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, beror vår rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifter såsom beskrivs ovan på de berörda personuppgifterna och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.

Vi samlar emellertid endast in personliga uppgifter från dig där vi har ditt samtycke till det, där vi behöver personlig information för att kunna ingå ett avtal med dig, där vi har en laglig skyldighet att göra det eller där behandlingen ligger i våra legitima intressen (till exempel behandling för administrativa ändamål, förhindrande av bedrägerier eller brottsliga handlingar och till stöd för informationssäkerhet) och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Om vi ber dig att tillhandahålla personlig information för att följa ett rättsligt krav eller för att ingå ett avtal med dig, kommer vi att klargöra detta vid insamlingstillfället. Vi kommer också att berätta om kravet på informationen är obligatoriskt och förklara eventuella konsekvenser för dig om du inte lämnar informationen.

På samma sätt vidtar vi, om vi samlar in och använder din personliga information baserat på våra legitima intressen (eller tredje parts intressen), rimliga åtgärder för att tillhandahålla ett tydligt meddelande och beskriva våra legitima intressen.

Energizer Holdings är registeransvarig för all personlig information som samlas in inom EES, utom när en kompletterande policy säger något annat.

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den rättsliga grunden för någon specifik behandling eller för att kontakta registeransvarig, kontakta oss på PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

HUR VI DELAR INFORMATION

Vi arbetar via våra dotterbolag för att tillhandahålla tjänster. Vi samarbetar också med auktoriserade leverantörer och affärspartners (”Partners”). När vi delar dina personuppgifter med våra partners vidtar vi lämpliga åtgärder, vanligtvis kontraktsåtgärder, för att begränsa användningen av din information till lagliga och auktoriserade ändamål som överensstämmer med sekretessmeddelandet, samt lämpliga konfidentialitets- och säkerhetsåtgärder.

Energizer delar eller säljer inte personlig information som du lämnar till oss via våra webbplatser för separat användning av tredje part. Vi kan från tid till annan tillhandahålla aggregerad (statistisk) information om våra kunder, försäljning, onlinetrafikmönster och relaterad information till välrenommerade tredje parter för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Denna statistik innehåller inte någon personligt identifierande information.

Vi delar information med tredje parter när det krävs enligt lag eller för att svara på en juridisk process, för att skydda våra kunder, för att skydda liv, för att upprätthålla säkerheten för våra tjänster och för att skydda våra lagliga rättigheter.

Expandera avsnitten nedan för att läsa mer

MED DOTTERBOLAG

Vi kan dela informationen som du lämnar till oss, inklusive personlig information, med våra dotterbolag världen över. Dessa enheter kan vara belägna i andra länder än ditt eget och kan ha andra, och eventuellt lägre, sekretesstandarder än de i ditt hemland.

MED TREDJE PARTER

Vi kan dela dina personuppgifter med tredjepartstjänsteleverantörer. De har inte rätt att dela eller använda din personliga information för något annat än att tillhandahålla tjänster till oss. Vi delar din information för de syften som anges i denna sekretessmeddelande, med följande kategorier av tredjepartsmottagare:

 • De som hjälper oss med orderhantering eller att hantera produktfrågor eller -problem
 • De som hjälper oss med rekrytering och anställning
 • De som hjälper oss att administrera våra webbplatser, erbjudanden och kampanjer

FÖRSÄLJNING, FUSIONER OCH FÖRVÄRV

Vi kan lämna ut personuppgifter som en del av en planerad eller faktisk företagsaffär, såsom omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, uppdrag, överföring eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med eventuell konkurs eller liknande förfaranden).

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

Energizer är en global organisation och din personliga information kan lagras eller behandlas utanför ditt hemland, även i länder som kanske inte erbjuder samma skyddsnivå för din personliga information som ditt hemland. Vi har åtgärder på plats för att säkerställa att din personliga information, när den överförs internationellt, är föremål för lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med dataskyddslagar (inklusive artiklarna 44-50 i EU:s allmänna dataskyddsförordning eller GDPR).

Vanligtvis inkluderar dessa avtalsreglerade skyddsåtgärder, så att varje part som personuppgifterna överförs till är skyldig att hålla dina uppgifter säkra och inte använda dem för andra ändamål än de som specificeras av Energizer.

Om du vill ha mer information om vår dataöverföringspraxis eller en kopia av någon relevant skyddsåtgärd eller de länder där vi behandlar personuppgifter, kontakta PRIVACY@ENERGIZER.COM.

DINA VAL OCH RÄTTIGHETER

Energizer respekterar dina rättigheter rörande hur din personliga information används och delas. Du kan begära tillgång till eller korrigeringar av dina personuppgifter. Om du befinner dig inom EU kan du ha ytterligare rättigheter enligt GDPR.

Expandera avsnitten nedan för att läsa mer.

TILLGÅNG TILL, KORRIGERING AV ELLER BORTTAGNING AV DIN INFORMATION

Om du vill korrigera eller uppdatera din personliga information, eller begära tillgång till eller borttagning av din personliga information, kan du kontakta oss på PRIVACY@ENERGIZER.COM

Observera att vi är skyldiga att verifiera din identitet innan vi tillhandahåller personlig information. Om du begär en ändring eller borttagning av din personliga information, observera att vi kanske fortfarande måste behålla vissa uppgifter för registerändamål och/eller för att slutföra transaktioner som du påbörjade innan du begärde ändringen eller borttagningen. Vissa av dina uppgifter kan också förbli i våra system och andra register där detta är nödvändigt för att kunna följa gällande lagstiftning.

YTTERLIGARE DATASKYDDSRÄTTIGHETER

Du kan ha ytterligare rättigheter enligt EU:s GDPR och vissa andra länders lagar. Om du exempelvis befinner dig inom EES, kan du begära information om:

 • Syftet med behandlingen
 • Kategorier av personuppgifter som berörs
 • Vem utanför Energizer som kan ha fått uppgifterna från oss
 • Vilken källan till informationen var om du inte lämnade den till oss direkt
 • Hur länge informationen kommer att lagras

I många länder har du rätt att lämna in ett klagomål hos lämplig dataskyddsmyndighet om du har problem med hur vi behandlar din personliga information.

ANNAN SEKRETESSRELATERAD INFORMATION

Nedan hittar du ytterligare information som kan vara viktig, till exempel hur vi kommunicerar ändringar av detta meddelande, hanterar vår datalagring och arbetar med minderårigas personuppgifter och informationssäkerhet.

Expandera avsnitten nedan för att läsa mer.

SÄKERHET

Din informations säkerhet är viktig för oss. När vi behandlar din information använder vi rimliga och lämpliga administrativa, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information mot risker, till exempel tillfällig eller permanent förlust, förstörelse eller obehörig eller olaglig åtkomst, ändring, användning eller offentliggörande.

Vi kräver att våra leverantörer och partners tillämpar liknande skydd när de får tillgång till eller använder personlig information som vi delar med dem. Givetvis är ingen teknik, dataöverföring eller system 100 % säker. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker, meddela oss genast detta på PRIVACY@ENERGIZER.COM.

MINDERÅRIGAS PERSONUPPGIFTER

Vi följer Children’s Online Privacy Protection Act i USA och liknande lagar runt om i världen, där så är tillämpligt för Energizer-tjänster. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga utan lämpligt samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Om du tror att vi kan ha samlat in personuppgifter från en minderårig utan det samtycke som krävs, låt oss veta detta på PRIVACY@ENERGIZER.COM

LAGRING

Vi behåller din personliga information under den period som är nödvändig för att: förse dig med de tjänster du har begärt av oss, enligt vad som krävs för att följa lagliga skyldigheter (t.ex. för att följa obligatoriska lagringsbehov eller lagstadgade krav), enligt överenskommelse i ett samtyckesformulär, för att lösa tvister och för att på anat sätt uppfylla ändamål, rättigheter och skyldigheter som beskrivs i detta sekretessmeddelande.

Lagringsperioderna kan variera väsentligt baserat på vilken slags information det gäller och hur den används. Våra lagringsperioder är baserade på kriterier som innefattar lagstadgade lagringsperioder, pågående eller potentiella tvister, våra immateriella rättigheter eller äganderättigheter, kontraktskrav, operativa direktiv eller behov och historisk arkivering.

TREDJEPARTSWEBBPLATSER OCH -TJÄNSTER

Detta sekretessmeddelande adresserar inte, och vi är inte ansvariga för, policyer och praxis från tredje part eller andra organisationer som inte arbetar på våra vägnar, inklusive policyer och praxis relaterade till sekretess och säkerhet, datainsamling, behandling, lagring och offentliggörande. Detta inkluderar:

 • tredje parter som driver webbplatser eller tjänster som denna webbplats är länkad till
 • apputvecklare, appleverantörer, leverantörer av sociala medier, operativsystemleverantörer, leverantörer av trådlösa tjänster eller enhetstillverkare - inklusive all personlig information som du lämnar till sådana organisationer via eller i samband med Energizers tjänster, appar eller sociala medier.

ÄNDRINGAR AV DETTA MEDDELANDE

Vi kan ändra detta sekretessmeddelande från tid till annan, så att det korrekt återspeglar våra metoder och tjänster och överensstämmer med rättsliga krav. Datumet för senaste ändring längst upp i detta meddelande anger när meddelandet senast ändrades och vi uppdaterar detta datum varje gång en ändring publiceras.

Eventuella ändringar av detta sekretessmeddelande träder i kraft när vi publicerar det på vår webbplats. Vi uppmuntrar dig att komma tillbaka regelbundet för att hålla dig uppdaterad om ändringar av vårt meddelande.