OCHRANA SOUKROMÍ A VAŠE ÚDAJE

Vítáme vás na našich webových stránkách. Vaše soukromí a důvěra jsou pro nás důležité. Toto prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, jak naše webové stránky, aplikace (včetně mobilních aplikací), produkty, software, propagační akce nebo služby (dále pouze „Služby“) využívají vaše osobní údaje. Toto prohlášení platí, pokud není nabídnuto samostatné nebo náhradní prohlášení o ochraně soukromí.

JAKÉ TYPY ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME?

Společnost Energizer od vás získává omezené množství údajů, které se týkají přímo některých služeb, například když se chcete zúčastnit nějakých propagačních akcí. Získávané údaje závisí na tom, jakým způsobem s námi komunikujete.

Více informací naleznete v následujících částech.

ÚDAJE, KTERÉ SPOLEČNOSTI ENERGIZER DOBROVOLNĚ POSKYTUJETE

Pokud se rozhodnete zapojit do některé z našich propagačních akcí, můžeme od vás získat následující údaje:

 • jméno, příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo nebo jiné podobné údaje.

Pokud se rozhodnete zakoupit produkty nebo služby z našich webových stránek, můžeme vás požádat o platební údaje, které mohou zahrnovat:

 • číslo platební karty, bezpečnostní kód, datum vypršení platnosti a podobné údaje.

Pokud se rozhodnete zadat dotaz nebo odeslat připomínku pomocí odkazu KONTAKTUJTE NÁS, můžeme od vás získat například:

 • jméno, příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podobné údaje.

Pokud se rozhodnete stát naším dodavatelem, můžeme od vás získat tyto údaje:

 • kontaktní údaje, umístění a výrobky či služby, které vaše firma nabízí, a dále informace týkající se ceny, zajišťování dodávek a dalších obchodních zvyklostí, pokud se chcete stát ověřeným dodavatelem.

Pokud u nás budete žádat o zaměstnání, můžeme vás požádat o následující údaje:

 • vzdělání a akademické tituly,
 • platné licence nebo osvědčení,
 • údaje o předchozích zaměstnáních,
 • občanský průkaz,
 • reference,
 • další údaje, které se nám rozhodnete poskytnout.

Pokud jste přijati k pracovnímu pohovoru, požádáme vás ještě o další relevantní údaje, které jsou zapotřebí pro přijímací proces a které se stanou součástí vašich osobních záznamů.

ÚDAJE ZÍSKÁVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB

Údaje o tom, jak komunikujete s našimi webovými stránkami a dalšími službami, získáváme prostřednictvím cookies, pixel tags a podobných technologií. To zahrnuje i údaje o používání, historii prohlížení a o tom, jak procházíte naše služby. Také můžeme získávat údaje o vašem zařízení, což zahrnuje IP adresu, polohu, poskytovatele internetu, ID zařízení a operační systém.

Také můžeme získávat údaje demografického rázu, jako je například vaše země a preferovaný jazyk, neboť naše zásady ochrany osobních údajů se mohou mírně lišit podle toho, ve kterém státě žijete.

ÚDAJE OD TŘETÍCH STRAN

Údaje můžeme získávat prostřednictvím partnerů, prodejců, dodavatelů a dalších třetích stran, které jsou obvykle členy naší korporace (přestože se může jednat i o vzdělávací či veřejné podniky) a mohou se nacházet na jakémkoli místě, kde podnikáme. Tyto údaje shromažďujeme například proto, abychom vám usnadnili používání našich webových stránek. Tyto třetí strany náleží do následujících kategorií:

 • propagační a marketingové firmy,
 • platformy sociálních médií a partneři,
 • propagační partneři.

JAK ÚDAJE POUŽÍVÁME

Získané údaje využíváme k zákonným účelům, které spadají do našich legitimních zájmů, a také za účelem dodržování předpisů.

Více informací naleznete v následujících částech.

KOMUNIKACE

Kontaktní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím propagačních webových stránek, můžeme použít k zaslání výhry nebo propagačního dárku. Jakmile propagační akce skončí, tyto údaje ze svých systémů odstraníme. Propagační akce mohou zahrnovat další upozornění, která poskytnou více informací o využití vašich osobních údajů a u kterých můžete být požádáni o souhlas.

Údaje, které nám poskytnete prostřednictvím odkazu KONTAKTUJTE NÁS, můžeme použít k tomu, abychom s vámi komunikovali o vašem problému s výrobkem nebo vám poskytli náhradu.

K OBCHODNÍM ÚČELŮM

Poskytnuté údaje můžeme použít ke sledování a prevenci kriminality nebo podvodů, k ochraně našich zákonných práv a k plnění smluvních závazků.

K FUNKČNOSTI A VYLEPŠOVÁNÍ

Cookies můžeme využívat k provozování našich webových stránek, k jejich efektivnějšímu fungování a k poskytování analytických údajů. Více informací najdete viz Upozornění společnosti Energizer týkající se cookies.

PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA JAKÉM ÚDAJE POUŽÍVÁME (pouze návštěvníci z Evropského hospodářského prostoru)

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, náš právní základ pro shromažďování a používání výše popsaných osobních údajů bude záviset na příslušných osobních údajích a na konkrétních okolnostech, za kterých jsme je získali.

Osobní údaje však od vás budeme získávat, pouze když nám k tomu udělíte svolení, dále tam, kde osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom vůči vám mohli splnit smlouvu, kde k tomu máme zákonnou povinnost nebo kde toto zpracování patří k našim oprávněným zájmům (například zpracování k úředním účelům, za účelem prevence podvodů či trestných činů a k podpoře bezpečnosti údajů), a pokud v daném případě nepřevažují vaše zájmy na ochranu údajů nebo vaše základní práva a svobody.

Pokud vás požádáme o osobní údaje, abychom dostáli zákonným požadavkům nebo abychom vůči vám splnili smlouvu, jasně to uvedeme ve chvíli, kdy od vás tyto údaje budeme získávat. Také vám oznámíme, zda jsou požadavky na tyto údaje dobrovolné, a vysvětlíme vám případné následky v případě, že nám požadované údaje neposkytnete.

Podobně podnikneme rozumné kroky, abychom vám poskytli jasné upozornění a popis našich zákonných zájmů v případě, že vaše osobní údaje shromáždíme a použijeme v souladu s našimi zákonnými zájmy (nebo se zákonnými zájmy třetí strany).

Společnost Energizer Holdings je správcem veškerých osobních údajů shromážděných v Evropském hospodářském prostoru, není-li v doplňujících zásadách stanoveno jinak.

Máte-li na správce dat nějaké dotazy ohledně právních základů některé konkrétní aktivity týkající se zpracování nebo potřebujete-li více informací od správce dat, napište nám na PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

JAK ÚDAJE SDÍLÍME

Při poskytování služeb spolupracujeme s našimi pobočkami. Spolupracujeme i s autorizovanými dodavateli a s obchodními partnery (dále pouze „partneři“). Pokud vaše osobní údaje sdílíme se svými partnery, aplikujeme příslušná opatření, obvykle smluvního rázu, abychom využití vašich údajů omezili pouze na legální a autorizované účely, které jsou v souladu s naším prohlášením o ochraně soukromí, a uplatnili i příslušná opatření v rámci důvěrnosti a bezpečnosti.

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webových stránek, společnost Energizer nesdílí ani neprodává žádným třetím stranám k samostatnému využití. Čas od času můžeme seriózním třetím stranám poskytnout průměrné (statistické) údaje o našich zákaznících, prodejích, vzorcích online provozu a další související informace, které nám pomáhají při zlepšování služeb. Tyto statistiky nezahrnují žádné osobní identifikační údaje.

Údaje se třetími stranami sdílíme pouze tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo jako odpověď na soudní proces v rámci ochrany našich zákazníků; je-li to třeba pro ochranu životů; abychom zajistili bezpečnost našich služeb a chránili svá zákonná práva.

Více informací naleznete v následujících částech.

S POBOČKAMI A DCEŘINÝMI SPOLEČNOSTMI

Údaje, které nám poskytnete, včetně osobních údajů, můžeme sdílet s našimi přidruženými subjekty a dceřinými společnostmi po celém světě. Tyto subjekty mohou sídlit jinde než vy a mohou mít jiné, pravděpodobně méně přísné, normy na ochranu soukromí, než jaké platí ve vaší zemi.

SE TŘETÍMI STRANAMI

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb třetích stran. Ti však nemají povoleno sdílet ani používat vaše údaje za jiným účelem, než je poskytování služeb pro nás. Vaše údaje sdílíme se třetími stranami za účely uvedenými v tomto prohlášení o ochraně soukromí, a to se třetími stranami těchto kategorií:

 • s těmi, které nám pomáhají vyřizovat objednávky, dotazy a záležitosti týkající se produktů,
 • s těmi, které nám pomáhají s náborem a přijímáním zaměstnanců,
 • s těmi, které nám pomáhají se správou webových stránek, nabídek a propagačních akcí.

PRODEJ, FÚZE A AKVIZICE

Osobní údaje můžeme předat jako součást uvažované nebo aktuální podnikové transakce, jako je reorganizace, fúze, prodej, společný podnik, přidělená pozice, převod nebo jiné uspořádání celé naší společnosti, aktiv, akcií nebo jejich částí (včetně transakcí spojených s řízením o úpadku nebo podobným řízením).

MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Energizer je světovou organizací, a proto mohou být vaše osobní údaje uchovávány nebo zpracovávány i mimo zemi, ve které sídlíte, včetně zemí, které nemusejí nabízet stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká se uplatňuje u vás. Proto u nás platí opatření zajišťující, že pokud budou vaše osobní údaje přeneseny do jiné země, podléhají příslušnému zabezpečení v souladu se zákony o ochraně údajů (včetně článku 44 a 50 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR).

Obvykle to zahrnuje smluvní ochranu, podle které je každá strana, k níž jsou osobní údaje předneseny, povinna udržovat vaše údaje zajištěné a v bezpečí, a nesmí je použít za jiným účelem, než vymezila společnost Energizer.

Potřebujete-li více informací o našich metodách přenosu dat nebo chcete získat kopii některého relevantního bezpečnostního opatření nebo seznam zemí, ve kterých osobní data zpracováváme, kontaktujte nás na PRIVACY@ENERGIZER.COM.

VAŠE VOLBY A PRÁVA

Společnost Energizer respektuje vaše práva na to, jak jsou vaše osobní údaje používány a sdíleny. Můžete požádat o přístup nebo o opravu svých osobních údajů. Pokud sídlíte v Evropské unii, můžete mít ještě další práva v rámci GDPR.

Více informací naleznete v následujících částech.

PŘÍSTUP, OPRAVA NEBO ODSTRANĚNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Chcete-li opravit nebo aktualizovat své osobní údaje nebo chcete-li požádat o jejich zpřístupnění či odstranění, můžete se na nás obrátit na e-mailu PRIVACY@ENERGIZER.COM

Upozorňujeme vás, že dříve než vám poskytneme osobní údaje, jsme povinni ověřit si vaši totožnost. Pokud žádáte o změnu nebo odstranění osobních údajů, upozorňujeme vás, že určité údaje si budeme muset ponechat za účelem vedení záznamů nebo k dokončení transakcí, které jste zahájili ještě před žádostí o změnu nebo vymazání. V našich systémech také mohou zůstat zachovány některé vaše údaje a další záznamy, pokud to vyžaduje platný zákon.

DALŠÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÝCH ÚDAJŮ

V rámci EU GDPR a zákonů určitých dalších zemí můžete mít i další práva. Pokud například sídlíte v Evropském hospodářském prostoru, můžete požádat o následující informace:

 • důvod zpracování,
 • kategorie příslušných osobních dat,
 • kdo další mimo společnost Energizer by od nás mohl tato data získat,
 • z jakého zdroje jsme údaje získali, pokud jste nám je neposkytli přímo vy,
 • jak dlouho budou údaje uchovávány.

V mnoha zemích máte také právo vznést stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme.

DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SOUKROMÍ

Níže naleznete další informace, které jsou pro vás důležité, například jakým způsobem oznamujeme změny tohoto prohlášení o ochraně soukromí, naše metody uchovávání údajů, zpracování osobních údajů mladistvých a zabezpečení údajů.

Více informací naleznete v následujících částech.

ZABEZPEČENÍ

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá. Ke zpracování údajů používáme přiměřená a vhodná administrativní, technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před ohrožením, jakým by mohla například být jejich dočasná nebo trvalá ztráta, zničení, neautorizovaný či nezákonný přístup, změna, použití nebo prozrazení.

Od svých dodavatelů a partnerů požadujeme, aby osobní údaje, které s nimi sdílíme, chránili podobným způsobem. Žádná technologie, přenos dat ani systém však nejsou 100% bezpečné. Máte-li důvod se domnívat, že vaše komunikace s námi už není bezpečná, okamžitě nás na to prosím upozorněte na PRIVACY@ENERGIZER.COM.

OSOBNÍ ÚDAJE NEZLETILÝCH

Tam, kde to lze pro služby společnosti Energizer použít, se řídíme Zákonem o ochraně soukromí dětí online platným ve Spojených státech amerických a podobnými zákony ve světě. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nezletilých, pokud neobdržíme náležitý souhlas jejich rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud se domníváte, že jsme bez náležitého souhlasu získali osobní údaje od nezletilého, oznamte nám to na PRIVACY@ENERGIZER.COM

UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu nezbytnou k následujícím účelům: abychom vám poskytli služby, které jste od nás požadovali, abychom splnili své zákonné povinnosti (např. povinnosti týkající se povinné archivace dokladů nebo z právních důvodů), jak je uvedeno ve formuláři o udělení souhlasu, k řešení sporů a k dalšímu plnění cílů, práv a povinností uvedených v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

Doby uchování se mohou výrazně lišit podle typu poskytnutých údajů a způsobu jejich využití. Doby uchování se řídí podle různých kritérií, jako jsou například doby uchování stanovené zákonem, probíhající nebo potenciální soudní spor, naše práva na ochranu duševního vlastnictví nebo práva vlastnická, smluvní práva, provozní předpisy nebo potřeby a archivace historie.

WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Toto prohlášení o ochraně soukromí se nezabývá zásadami a praktikami třetích stran nebo jiných organizací, které nepracují naším jménem. Za jejich zásady a praktiky neneseme žádnou odpovědnost, a to ani za zásady a praktiky týkající se ochrany soukromí a bezpečnosti, shromažďování dat, způsobů použití, ukládání a prozrazení. To zahrnuje:

 • • jakoukoli třetí stranu pracující na kterýchkoliv webových stránkách nebo službě, se kterou jsou tyto webové stránky spojené,
 • • jakéhokoli vývojáře aplikací, poskytovatele aplikací, poskytovatele platformy pro sociální sítě, poskytovatele bezdrátových služeb nebo výrobce zařízení, včetně jakýchkoliv osobních údajů, které těmto organizacím poskytnete prostřednictvím nebo ve spojení se službami, aplikacemi nebo stránkami sociálních médií společnosti Energizer.

ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času upravit tak, aby odráželo naše nové metody, služby a odpovídalo zákonným požadavkům. Datum poslední revize uvedené v záhlaví tohoto prohlášení je datem poslední změny. Toto datum měníme pokaždé, když v tomto textu provedeme nějakou revizi.

Jakékoli změny tohoto prohlášení o ochraně soukromí nabudou platnosti, jakmile je zveřejníme na našich webových stránkách. Proto vám doporučujeme je pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných aktualizacích tohoto prohlášení.