OCHRANA SÚKROMIA A VAŠE ÚDAJE

Vítame vás na našich webových stránkach. Vaše súkromie a dôvera sú pre nás dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia vysvetľuje, ako naše webové stránky, aplikácie (vrátane mobilných aplikácií), produkty, softvér, propagačné akcie alebo služby (ďalej iba „Služby“) využívajú vaše osobné údaje. Toto vyhlásenie platí, ak nie je ponúknuté samostatné alebo náhradné vyhlásenie o ochrane súkromia.

AKÉ TYPY ÚDAJOV ZHROMAŽĎUJEME?

Spoločnosť Energizer od vás získava obmedzené množstvo údajov, ktoré sa týkajú priamo niektorých služieb, napríklad keď sa chcete zúčastniť nejakých propagačných akcií. Získavané údaje závisia na tom, akým spôsobom s nami komunikujete.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich častiach.

ÚDAJE, KTORÉ SPOLOČNOSTI ENERGIZER POSKYTUJETE DOBROVOĽNE

Ak sa rozhodnete zapojiť do niektorej z našich propagačných akcií, môžeme od vás získať nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo alebo iné podobné údaje.

Ak sa rozhodnete zakúpiť produkty alebo služby z našich webových stránok, môžeme vás požiadať o platobné údaje, ktoré môžu zahŕňať:

 • číslo platobnej karty, bezpečnostný kód, dátum vypršania platnosti a podobné údaje.

Ak sa rozhodnete zadať dopyt alebo odoslať pripomienku pomocou odkazu KONTAKTUJTE NÁS, môžeme od vás získať napríklad:

 • meno, priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a podobné údaje.

Ak sa rozhodnete stať naším dodávateľom, môžeme od vás získať tieto údaje:

 • kontaktné údaje, polohu a výrobky či služby, ktoré vaša spoločnosť ponúka, a ďalej informácie týkajúce sa ceny, zaisťovania zdrojov a ďalších obchodných zvyklostí, ak sa chcete stať overeným dodávateľom.

Ak nám pošlete žiadosť o zamestnanie, môžeme vás požiadať o nasledujúce údaje:

 • vzdelanie a akademické tituly,
 • platné licencie alebo osvedčenia,
 • údaje o predchádzajúcich zamestnaniach,
 • občiansky preukaz,
 • referencie,
 • ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť.

Ak vás pozveme na pracovný pohovor, požiadame vás ešte o ďalšie relevantné údaje, ktoré sú potrebné pre proces prijímania a ktoré sa stanú súčasťou vašich osobných záznamov.

ÚDAJE ZÍSKAVANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK A SLUŽIEB

Údaje o tom, ako komunikujete s našimi webovými stránkami a ďalšími službami, získavame prostredníctvom súborov cookie, pixelových značiek a podobných technológií. To zahŕňa i údaje o používaní, histórií prehliadania a o tom, ako prechádzate naše služby. Tiež môžeme získavať údaje o vašim zariadení, čo zahŕňa IP adresu, polohu, poskytovateľa internetu, ID zariadenia a operačný systém.

Tiež môžeme získavať údaje demografického charakteru, ako je napríklad vaša krajina a preferovaný jazyk, pretože naše pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu mierne líšiť podľa toho, v ktorej krajine žijete.

ÚDAJE OD TRETÍCH STRÁN

Údaje môžeme získavať prostredníctvom partnerov, predajcov, dodávateľov a ďalších tretích strán, ktoré sú obvykle členmi našej korporácie (hoci môže ísť aj o vzdelávacie či verejné spoločnosti) a môžu sa nachádzať na ľubovoľnom mieste, kde podnikáme. Tieto údaje zhromažďujeme napríklad preto, aby sme vám zjednodušili používanie našich webových stránok. Tieto tretie strany sa delia do nasledujúcich kategórií:

 • propagačné a marketingové spoločnosti,
 • platformy sociálnych médií a partneri,
 • propagační partneri.

AKO POUŽÍVAME ÚDAJE

Získané údaje využívame na zákonné účely, ktoré spadajú medzi naše legitímne záujmy, a tiež na účely dodržiavania predpisov.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich častiach.

KOMUNIKÁCIA

Kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom propagačných webových stránok, môžeme použiť na zaslanie výhry alebo propagačného daru. Keď propagačná akcia skončí, tieto údaje zo svojich systémov odstránime. Propagačné akcie môžu zahŕňať ďalšie upozornenia, ktoré uvádzajú viac informácií o využití vašich osobných údajov a v ktorých vás môžeme požiadať o súhlas.

Údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom odkazu KONTAKTUJTE NÁS, môžeme použiť na to, aby sme s vami komunikovali o vašom probléme s výrobkom alebo vám poskytli náhradu.

NA OBCHODNÉ ÚČELY

Poskytnuté údaje môžeme použiť na sledovanie a prevenciu kriminality alebo podvodov, na ochranu našich zákonných práv a na plnenie zmluvných záväzkov.

NA FUNKCIE A VYLEPŠOVANIE

Súbory cookie môžeme využívať na prevádzkovanie našich webových stránok, na ich efektívnejšie fungovanie a na poskytovanie analytických údajov. Ďalšie informácie uvádza Upozornenie spoločnosti Energizer týkajúce sa súborov cookie.

PRÁVNY ZÁKLAD, NA AKOM ÚDAJE POUŽÍVAME (iba návštevníci z EHP)

Aj sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore, náš právny základ pre zhromažďovanie a používanie vyššie opísaných osobných údajov bude závisieť na príslušných osobných údajoch a na konkrétnych okolnostiach, za ktorých sme ich získali.

Osobné údaje však od vás budeme získavať iba vtedy, keď nám na to dáte povolenie, ďalej tam, kde osobné údaje potrebujeme na to, aby sme voči vám mohli dodržať zmluvu, kde na to máme zákonnú povinnosť alebo kde toto spracovanie patrí k našim oprávneným záujmom (napríklad spracovanie na úradné účely, s cieľom prevencie podvodov či trestných činov a na podporu bezpečnosti údajov), a ak v danom prípade neprevažujú vaše záujmy na ochranu údajov alebo vaše základné práva a slobody.

Ak vás požiadame o osobné údaje, aby sme dodržali zákonné požiadavky alebo aby sme voči vám splnili zmluvu, jasne to uvedieme v momente, kedy od vás tieto údaje budeme získavať. Tiež vám oznámime, či sú požiadavky na tieto údaje povinné, a vysvetlíme vám prípadné následky v prípade, že nám požadované údaje neposkytnete.

Podobne vykonáme rozumné kroky, aby sme vám poskytli jasné upozornenie a popis našich zákonných záujmov v prípade, že vaše osobné údaje zhromaždíme a použijeme v súlade s našimi zákonnými záujmami (alebo so zákonnými záujmami tretej strany).

Ak nie je v doplňujúcich pravidlách stanovené inak, spoločnosť Energizer Holdings je správcom všetkých osobných údajov zhromaždených v Európskom hospodárskom priestore.

Ak máte na správcu údajov nejaké otázky týkajúce sa právnych základov určitej konkrétnej aktivity spracovania alebo ak potrebujete viac informácií od správcu údajov, napíšte nám na PRIVACY@ENERGIZER.COM.

AKO ZDIEĽAME ÚDAJE

Pri poskytovaní služieb spolupracujeme s našimi pobočkami. Spolupracujeme tiež s autorizovanými dodávateľmi a s obchodnými partnermi (ďalej iba „partneri“). Keď vaše osobné údaje zdieľame so svojimi partnermi, aplikujeme príslušné opatrenia, obvykle zmluvného charakteru, aby sme využitie vašich údajov obmedzili iba na legálne a autorizované účely, ktoré sú v súlade s naším vyhlásením o ochrane súkromia, a tiež uplatnili príslušné opatrenia v rámci dôvernosti a bezpečnosti.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webových stránok, spoločnosť Energizer nezdieľa ani nepredáva žiadnym tretím stranám na samostatné využitie. Raz za čas môžeme serióznym tretím stranám poskytnúť priemerné (štatistické) údaje o našich zákazníkoch, predajoch, vzoroch online premávky a ďalšie súvisiace informácie, ktoré nám pomáhajú pri zlepšovaní služieb. Tieto štatistiky nezahŕňajú žiadne osobné identifikačné údaje.

Údaje s tretími stranami zdieľame iba vtedy, ak to vyžaduje zákon alebo ako odpoveď na súdny proces v rámci ochrany našich zákazníkov; ak je to potrebné na ochranu životov; aby sme zaistili bezpečnosť našich služieb a chránili svoje zákonné práva.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich častiach

S POBOČKAMI A DCÉRSKYMI SPOLOČNOSŤAMI

Údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane osobných údajov, môžeme zdieľať s našimi pridruženými subjektmi a dcérskymi spoločnosťami po celom svete. Tieto subjekty môžu sídliť inde než vy a môžu mať iné, pravdepodobne menej prísne, normy na ochranu súkromia, než aké platia vo vašej krajine.

S TRETÍMI STRANAMI

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb tretích strán. Ti však nemajú povolené zdieľať ani používať vaše údaje na iný účel, než je poskytovanie služieb pre nás. Vaše údaje zdieľame s tretími stranami na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane súkromia, a to s tretími stranami týchto kategórií:

 • s tými, ktoré nám pomáhajú vybavovať objednávky, dopyty a záležitosti týkajúce sa produktov;
 • s tými, ktoré nám pomáhajú s náborom a prijímaním zamestnancov;
 • s tými, ktoré nám pomáhajú so správou webových stránok, ponúk a propagačných akcií.

PREDAJ, FÚZIE A AKVIZÍCIE

Osobné údaje môžeme predať ako súčasť uvažovanej alebo aktuálnej podnikovej transakcie, ako je reorganizácia, fúzia, predaj, spoločný podnik, pridelená pozícia, prevod alebo iné usporiadanie celej našej spoločnosti, aktív, akcií alebo ich častí (vrátane transakcií spojených s riadením o úpadku alebo podobným riadením).

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Energizer je svetová organizácia, a preto môžu byť vaše osobné údaje uchovávané alebo spracúvané aj mimo krajiny, v ktorej sídlite, vrátane krajín, ktoré nemusia ponúkať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, aká sa uplatňuje u vás. Preto u nás platia opatrenia zaisťujúce, že ak budú vaše osobné údaje prenesené do inej krajiny, podliehajú príslušnému zabezpečeniu v súlade so zákonmi o ochrane údajov (vrátane článku 44 a 50 obecného nariadenia EU o ochrane osobných údajov, skrátene GDPR).

Obvykle to zahŕňa zmluvnú ochranu, podľa ktorej je každá strana, ktorej sú osobné údaje prenesené, povinná uchovávať vaše údaje zaistené a v bezpečí, a nesmie ich použiť na iný účel, než vymedzila spoločnosť Energizer.

Ak potrebujete viac informácií o našich spôsoboch prenosu údajov alebo ak chcete získať kópiu niektorého relevantného bezpečnostného opatrenia alebo zoznam krajín, v ktorých osobné údaje spracúvame, kontaktujte nás na PRIVACY@ENERGIZER.COM.

VAŠE VOĽBY A PRÁVA

Spoločnosť Energizer rešpektuje vaše práva na to, ako sú vaše osobné údaje používané a zdieľané. Môžete požiadať o prístup alebo o opravu svojich osobných údajov. Ak sídlite v Európskej únii, môžete mať ešte ďalšie práva v rámci GDPR.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich častiach.

PRÍSTUP, OPRAVA ALEBO ODSTRÁNENIE VAŠICH ÚDAJOV

Ak chcete opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje alebo ak chcete požiadať o ich sprístupnenie či odstránenie, môžete nás kontaktovať na adrese PRIVACY@ENERGIZER.COM.

Upozorňujeme vás, že predtým, ako vám poskytneme osobné údaje, máme povinnosť overiť vašu totožnosť. Ak žiadate o zmenu alebo odstránenie osobných údajov, upozorňujeme vás, že určité údaje si budeme musieť ponechať na účely vedenia záznamov alebo na dokončenie transakcií, ktoré ste začali ešte pred žiadosťou o zmenu alebo odstránenie. V našich systémoch tiež môžu zostať uchované niektoré vaše údaje a ďalšie záznamy, ak to vyžaduje platný zákon.

ĎALŠIE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V rámci EU GDPR a zákonov určitých ďalších krajín môžete mať aj ďalšie práva. Ak napríklad sídlite v EHP, môžete požiadať o nasledujúce informácie:

 • • účel spracovania;
 • • kategórie príslušných osobných údajov;
 • • kto ďalší mimo spoločnosť Energizer by od nás mohol tieto údaje získať;
 • • z akého zdroja sme údaje získali, ak ste nám ich neposkytli priamo vy;
 • • ako dlho budú údaje uchovávané.

V mnohých krajinách máte tiež právo vzniesť sťažnosť u príslušného orgánu pre ochranu osobných údajov v prípade nespokojnosti so spôsobom, akým vaše osobné údaje spracúvame.

ĎALŠIE INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SÚKROMIA

Nižšie nájdete ďalšie informácie, ktoré sú pre vás dôležité, napríklad akým spôsobom oznamujeme zmeny tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, naše spôsoby uchovávania údajov, ako spracúvame osobné údaje mladistvých a ako sú údaje zabezpečené.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich častiach.

ZABEZPEČENIE

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá. Pri spracovaní údajov používame primerané a vhodné administratívne, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred ohrozením, akým by mohla napríklad byť ich dočasná alebo trvalá strata, zničenie, neautorizovaný či nezákonný prístup, zmena, použitie alebo prezradenie.

Od svojich dodávateľov a partnerov požadujeme, aby osobné údaje, ktoré s nimi zdieľame, chránili podobným spôsobom. Žiadna technológia, prenos údajov ani systém však nie sú 100 % bezpečné. Ak máte dôvod sa domnievať, že vaša komunikácia s nami už nie je bezpečná, okamžite nás na to prosím upozornite na adrese PRIVACY@ENERGIZER.COM.

OSOBNÉ ÚDAJE NEPLNOLETÝCH

Tam, kde to je možné pre služby spoločnosti Energizer použiť, sa riadime zákonom o ochrane súkromia detí na internete platným v Spojených štátoch amerických a podobnými zákonmi vo svete. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od neplnoletých, ak nedostaneme náležitý súhlas ich rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak sa domnievate, že sme bez náležitého súhlasu získali osobné údaje od neplnoletej osoby, oznámte nám to na PRIVACY@ENERGIZER.COM.

UCHOVANIE

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu nevyhnutnú na nasledujúce účely: aby sme vám poskytli služby, ktoré ste od nás požadovali, aby sme splnili svoje zákonné povinnosti (napr. povinnosti týkajúce sa povinnej archivácie dokladov alebo z právnych dôvodov), ako je uvedené vo formulári o poskytnutí súhlasu, na riešenie sporov a na ďalšie plnenie cieľov, práv a povinností uvedených v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.

Doby uchovávania sa môžu výrazne líšiť podľa typu poskytnutých údajov a spôsobu ich využitia. Doby uchovávania sa riadia podľa rôznych kritérií, ako sú napríklad doby uchovávania stanovené zákonom, prebiehajúci alebo potenciálny súdny spor, naše práva na ochranu duševného vlastníctva alebo vlastnícke práva, zmluvné práva, prevádzkové predpisy alebo potreby a archivácia histórie.

WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa nezaoberá pravidlami a praktikami tretích strán alebo iných organizácií, ktoré nepracujú v našom mene. Za ich pravidlá a praktiky nenesieme žiadnu zodpovednosť, a to ani za pravidlá a praktiky týkajúce sa ochrany súkromia a bezpečnosti, zhromažďovania údajov, spôsobu použitia, ukladania a zverejnenia. To zahŕňa:

 • akúkoľvek tretiu stranu pracujúcu na ktorýchkoľvek webových stránkach alebo službe, na ktoré tieto webové stránky odkazujú;
 • akéhokoľvek vývojára aplikácií, poskytovateľa aplikácií, poskytovateľa platformy prd sociálne siete, poskytovateľa bezdrôtových služieb alebo výrobcu zariadení, vrátane akýchkoľvek osobných údajov, ktoré týmto organizáciám poskytnete prostredníctvom alebo v spojení so službami, aplikáciami alebo stránkami sociálnych médií spoločnosti Energizer.

ZMENY TOHTO VYHLÁSENIA

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme raz za čas upraviť tak, aby odrážalo naše nové postupy, služby a zodpovedalo zákonným požiadavkám. Dátum poslednej revízie uvedený v hlavičke tohto vyhlásenia je dátumom poslednej zmeny. Tento dátum meníme vždy, keď v tomto texte vykonáme nejakú úpravu.

Akékoľvek zmeny tohto vyhlásenia o ochrane súkromia nadobudnú platnosť, keď ich zverejníme na našich webových stránkach. Preto vám odporúčame ich pravidelne kontrolovať, aby ste mali aktuálne informácie o prípadných aktualizáciách tohto vyhlásenia.